Husordensregler

Ytre orden 

§1 – fellesarealer:

Bakgården, trappeoppgangene og fellesareal i kjeller og på loft skal ikke benyttes til oppbevaring av gjenstander. Dette omfatter også sykler og annet utstyr som benyttes ofte eller daglig. Sykler er kun tillatt plassert i sykkelstativ i bakgården eller i egen bod. Motorsykler og mopeder er ikke tillatt i bakgården.

Styret kan gjennomføre inspeksjoner av fellesarealer og pålegge eiere å fjerne eventuelle eiendeler som ikke skal stå der. Eieren kan gis frist på inntil tre uker på å fjerne eiendelene. Overholdes ikke dette, har styret rett til å fjerne og lagre eiendelene på eiers bekostning. Dersom eieren er ukjent, kastes eiendelene. Arbeid utføres av vaktmester.

§2 – renovasjon:

Avfall og annet materiale som skal til renovasjon skal plasseres i de beholderne som er satt ut i bakgården. Avfall skal ikke oppbevares i trappeoppgang eller på gårdsplassen.

§3 – port og felles inngangsdører:

Hovedporten og inngangsdørene til de respektive oppganger skal alltid holdes låst. Det samme gjelder dører til loft og kjeller. Eventuell lufting skal kun skje gjennom vinduene i trappeoppgangene.

Ringeklokken ved porten skal kun være utstyrt med standardskilt. Klisterlapper eller hjemmelagde skilt er ikke tillatt benyttet.

§4 – fysiske arbeider knyttet til gården eller leiligheten:

Alle tiltak av typen oppussing, ombygging eller vedlikehold som blir synlige utenfor leiligheten, krever skriftlig samtykke fra selskapets styre.

Tilsvarende tiltak som ikke blir synlige utenfor leiligheten, kan kun utføres dersom det tas tilstrekkelig hensyn til øvrige beboere. Dette hensynet omfatter blant annet:

a)      At alt arbeid utføres på en måte som ikke skaper risiko for skader på gårdsbygningen eller andre leiligheter.

b)      At alt arbeid utføres på en slik måte at øvrige beboere ikke blir uhensiktsmessig forstyrret. Arbeid mellom klokken 22.00 og klokken 08.00 er ikke tillatt.

Alle beboere plikter å forsikre seg om at elektriske anlegg, vannrør og lignende er i forsvarlig stand, og straks sørge for at fagfolk utfører nødvendige forbedringer dersom dette er påkrevd.

Indre orden 

§5 – hensyn til øvrige beboere:

All bruk av leilighetene skal ta hensyn til øvrige beboere. Høy musikk eller annen støy er ikke tillatt.

Det skal være nattero i leilighetene mellom klokken 23.00 og 07.00. På lørdag og søndag skal det være nattero til klokken 08.00.

Fester skal avtales med de nærmeste naboer og varsles de øvrige beboere i forveien. Overdreven festing anses som mislighold av leieavtalen.

§6 – boder:

Beboerne plikter å sikre loftsbod og kjellerbod med lås som på tilstrekkelig vis holder uvedkommende ute. Bodene skal kun benyttes til lagring av trygge gjenstander. Oppbevaring av mat eller farlig materiale er ikke tillatt. Bod skal heller ikke benyttes til plassering av fryser, kjøleskap, vaskemaskin eller lignende.

Bod i trappeoppgang kan benyttes som vaskerom. Dette forutsetter sikkerhetskravene for vann og brann er oppfylte, at dørene har håndtak og lås, at strøm hentes fra egen leilighet, samt at vaskemaskinen kun benyttes mens beboeren selv er hjemme. All bruk av bodene i trappeoppgangene som vaskerom skjer på eiers ansvar.

§7 – husdyr:

Husdyr er ikke tillatt uten etter skriftlig godkjennelse fra styret. Dyr som skaper unødvendig støy eller på annen måte er til sjenanse for øvrige beboere, er uansett ikke tillatt.

Beboers øvrige plikter 

§8 – trappevask:

Trappevask utføres av eksternt firma i henhold til avtale. Alle beboere plikter dog å bidra til å holde trappeoppgangen ren og fri for gjenstander.

§9 – dugnad:

Alle beboere plikter å stille på dugnad. Styret kan innkalle til en vårdugnad og en høstdugnad. Ved manglende fremmøte kan styret ilegge beboeren et gebyr på 300 kroner.

 

Husordensreglenes gyldighet

§10 – gyldighet:

Husordensregler for Bergsliensgate 11 er vedtatt av generalforsamlingen i Bergsliensgate 11 AS den 28. februar 2001.

Husordensreglene gjelder for alle beboere i Bergsliensgate 11, uavhengig av om beboeren selv er aksjonær eller har en leieavtale basert på fremleie. Leietager plikter å informere leilighetens øvrige beboere om de regler som følger av husordensreglene.

I tillegg til disse reglene har gården vedtekter for selskapet.

Sist endret i generalforsamling den 19. april 2016.