Vedtekter

VEDTEKTER
FOR
AS BERGSLIENS GATE 11
(org.nr. 933 636 321)
Stiftelsesdato 01.01.1926
Vedtekter sist endret på generalforsamling den 19.11.2019.

SELSKAPETS NAVN, ORGANISERING OG FORMÅL
1-1 Navn og formål
AS Bergsliens gate 11 er et boligaksjeselskap som har til formål å skaffe aksjeeierne bruksrett til egen bolig i selskapets eiendom (Bergsliens gate 11, gnr. 214, bnr. 0008, i Oslo kommune) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

1-2 Forretningskontor
Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo.

AKSJEKAPITAL OG AKSJEEIERE
2-1 Aksjer og aksjeeiere
(1) Selskapets aksjekapital er kr. 128.800,- fordelt på 112 fullt innbetalte på navnlydende aksjer á kr. 1.150,-.
(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være aksjeeiere i selskapet, med unntak av juridiske personer som nevnt i borettslagsloven § 4-2. Ingen kan eie flere aksjer enn de som gir borett til en bestemt bolig.

2-2 Sameie i aksjer
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i aksjer.
(2) Dersom flere eier aksje(r) sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av aksjeeierne ikke bor i boligen, jf. borettslagsloven § 5-2.
2-3 Transport av aksjer og godkjenning av ny aksjeeier
(1) Transport av aksjene kan ikke finne sted uten etter forutgående anmeldelse til
godkjennelse av styret. Aksjene kan ikke overdras uten sammen med boretten som er
tilknyttet aksjebrevene.
(2) Selskapet kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med disse vedtekter. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje.
(3) Nekter selskapet å godkjenne erververen som aksjeeier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til selskapet. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve aksjen(e).

2-4 Innflyttingsgebyr
Aksjeeier svarer et innflyttingsgebyr på kr. 1 000,- ved eierskifte og bruksoverlating.

BORETT OG BRUKSOVERLATING
3-1 Boretten
(1) Hver aksjeeier gis enerett til å bruke en bolig i selskapet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
(2) Aksjeeieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.
(3) Aksjeeieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre aksjeeiere.
(4) En aksjeeier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

3-2 Ordensregler
Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

3-3 Bruksoverlating
(1) Aksjeeieren kan ikke uten skriftlig samtykke fra styret overlate bruken av boligen til
andre.
(2) Aksjeeier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten
godkjenning.
(3) Med godkjenning fra styret kan aksjeeieren overlate bruken av hele boligen for opptil tre år dersom aksjeeieren selv eller aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller
nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene.
(4) Aksjeeieren kan ellers ved godkjenning fra styret overlate bruken av hele boligen
dersom:
– aksjeeieren er en juridisk person, eller
– aksjeeieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste,
sykdom eller andre tungtveiende grunner, eller
– et medlem av brukerhusstanden er aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen, eller
– det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller
husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
(5) Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt aksjeeier.
(6) Har selskapet ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en
måned etter at søknaden har kommet fram til selskapet, skal brukeren regnes som godkjent.
(7) Overlating av bruken reduserer ikke aksjeeierens plikter overfor selskapet. Eier står
ansvarlig for leiligheten og er erstatningspliktig ved skader gjort av leietager.

3-4 Informasjon til leietaker
(1) Eventuelle leietakere skal gjøres kjent med gårdens husordensregler, herunder også plikt til å utføre trappevask, herunder også plikt til å delta i dugnader, etc.

3-5 Pålegg om flytting
(1) Dersom det forekommer bruksoverlating i strid med disse vedtekter eller
borettslagsloven kap. 5, eller er vilkårene for bruksoverlating ikke lenger oppfylte, kan
selskapet pålegge brukeren å flytte og eventuelt kreve fravikelse etter
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.
(2) Oppfører brukeren seg slik at det er fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller slik at det er til alvorlig plage eller sjenanse for andre brukere av
eiendommen, kan selskapet kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelsesloven
kapittel 13, jf. borettslagsloven § 5-9.

PARKERING OG BODER
4-1 Selskapets parkeringsplasser
(1) Selskapet disponerer tre parkeringsplasser som befinner seg på selskapets fellesarealer.
(2) En parkeringsplass blir ledig når en aksje med parkeringsrett overdras eller en
parkeringsrett sies opp.
(3) Styret fører en liste hvor aksjeeiere kan tegne seg for å få parkeringsrett. Kun aksjeeiere som bor i boligaksjeselskapet kan tegne seg på ventelisten. Prioriteringen følger tegningstidspunktet. Ved likt tegningstidspunkt følger listen ansienniteten i
boligaksjeselskapet. Ved lik aksjeansiennitet følges boansiennitet. Ved lik eller usikker
boansiennitet foretas loddtrekning. Dersom tilbud om parkeringsplass ikke nyttes faller
vedkommende ut av listen.
(4) Parkeringsplass kan ikke leies ut eller på annen måte disponeres av andre enn den som har parkeringsretten så fremt det står andre på venteliste. Hvis en leilighet med
parkeringsrett skal fremleies, skal parkeringsplassen lyses ut på nytt etter reglene over. Det forutsettes at parkeringsretten nyttes i henhold til gjeldende retningslinjer for bruk som settes av styret. Mislighold medfører oppsigelse.
(5) Hvis det ikke står noen på venteliste kan en parkeringsplass leies ut for opptil et år av gangen til personer/bedrifter som ikke oppfyller kravene ovenfor. Hvis det står noen på venteliste når leieperioden er over (maks et år av gangen) har disse rett til å ta over
parkeringsplassen.

4-2 Boder
Bodfordelingen i selskapet følger som et vedlegg til vedtektene (vedlegg A, datert
27.03.2018). Ved innbyrdes bytte av bod skal styret informeres.

VEDLIKEHOLD, UTSKIFTING OG ENDRINGER
5-1 Aksjeeierens vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte aksjeeier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør,
varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
(3) Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Aksjeeieren er også
ansvarlig for å holde bruksenheten oppvarmet, slik at rør ikke fryser.
(4) Aksjeeieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning
både til og fra egen vannlås/sluk og fram til selskapets felles-/hovedledning. Aksjeeieren skal også rense og holde åpne eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.
(5) Innkassing og andre hindringer utført av nåværende eller tidligere aksjeeiere, fritar ikke for vedlikeholdsplikt.
(6) Aksjeeieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført
ved innbrudd og uvær.
(8) Etter et eierskifte plikter den nye aksjeeieren å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskiftning i henhold til disse vedtekter. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere aksjeeieren. Aksjeeier er selv ansvarlig for eventuelt å forfølge en sak videre overfor tidligere eier.
(9) Oppdager aksjeeieren skade i boligen som selskapet eller en aksjeeieren er ansvarlig for å utbedre, plikter aksjeeieren straks å sende melding til selskapet.

5-2 Aksjeeierens erstatningsansvar
(1) Selskapet og andre aksjeeiere kan kreve erstatning for tap som følger av at aksjeeieren ikke oppfyller pliktene sine etter disse vedtekter og borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
(2) Aksjeeier er erstatningsansvarlig for skade som ved forsett eller uaktsomhet påføres
fellesarealer eller selskapets bygninger. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av aksjeeierens husstand eller personer som aksjeeieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin bolig til.

5-3 Selskapets vedlikeholdsplikt
(1) Selskapet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt
plikten ikke ligger på aksjeeierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører selskapet, skal selskapet utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen aksjeeier.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen,
skal selskapet holde ved like. Selskapet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for aksjeeieren.
(3) Selskapets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig
utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak,
bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i
bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Aksjeeieren skal gi adgang til boligen slik at selskapet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for aksjeeieren eller annen bruker av boligen.

5-4 Selskapets erstatningsansvar
Aksjeeierne kan kreve erstatning for tap som følge av at selskapet ikke oppfyller pliktene sine etter disse vedtekter og borettslagslovens § 5-18.

5-5 Søknadsplikt ved fasadeendringer og andre installasjoner
(1) Alle endringer av og midlertidige installasjoner på fasade og annet fellesareal, krever
skriftlig forhåndsgodkjenning fra styret. Dette gjelder også innvendige endringer i egen
bolig som medfører inngrep i byggets bærende konstruksjoner eller felles installasjoner.
Styret kan fastsette vilkår for slik tillatelse, samt gi pålegg om vedlikehold. Styret kan trekke tilbake en midlertidig tillatelse med rimelig frist. Det kan ligge offentligrettslige
begrensninger på endringer av bygningsmassens uttrykk og fasade. Aksjeeier er selv
ansvarlig for eventuell prosess og kostnader knyttet til ønskede endringer etter styrets
godkjenning.
(2) Det skal foreligge skriftlig samtykke fra selskapets styre før tilkobling av nye ildsteder. Søknader om tilkopling av ildsteder vil kun bli godkjent for tilkopling mot pipene som ble rehabilitert våren 2018.
(3) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere
aksjeeiere har montert, slik som sol/vindavskjerming, fliser, innglassinger og lignende, vil ved rehabilitering og andre felles tiltak belastes den bolig installasjonen tilhører.

5-6 Ansvar for egenandel ved bruk av selskapets felles bygningsforsikring
(1) Ved skader som ligger innenfor aksjeeiers vedlikeholdsplikt eller skyldes aksjeeiers
uaktsomhet, skal aksjeeiers egen forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert mulig
egenandel, før selskapets felles bygningsforsikring eventuelt benyttes.
(2) Når slik skade likevel dekkes av selskapets felles bygningsforsikring, skal aksjeeieren betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av skaden.
(3) Ovennevnte gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal eller i en bruksenhet, og er uavhengig av om skaden er forårsaket av noen i aksjeeierens husstand eller personer som aksjeeieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin bruksenhet til.

FELLESKOSTNADER OG PANTESIKKERHET
6-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene i selskapet skal fordeles mellom aksjeeierne etter den fastsatte
fordelingsnøkkel.
(2) Når særlige grunner taler for det, skal visse kostnader deles etter nytten for den enkelte bolig eller etter forbruk, jf. borettslagsloven § 5-19 (1).
(3) Dersom de aksjeeierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene
fastsettes en annen fordeling av felleskostnadene, jf. borettslagsloven § 5-19 (2).
(4) Styret skal fastsette hvor mye hver enkelt aksjeeier skal betale forskuddsvis hver måned til dekning av felleskostnadene. Styret kan endre akontobeløpet med én måneds skriftlig varsel.
(5) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer aksjeeieren den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100.

6-2 Selskapets legalpanterett
(1) For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra selskapsforholdet har selskapet panterett i aksjen(e) foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.
(2) Denne panteretten har vern uten registrering. Panteloven § 1-4 kommer ikke til
anvendelse.

MISLIGHOLD, PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE
7-1 Mislighold
(1) Aksjeeierens brudd på sine forpliktelser overfor selskapet utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.
(2) Unnlatelse av å betale aksjeeiers andel av selskapets felleskostnader etter påkrav ansees som et vesentlig mislighold som gir selskapet rett til å pålegge vedkommende å selge sin(e) aksje(r).

7-2 Pålegg om salg
Dersom en aksjeeier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan selskapet pålegge vedkommende å selge aksjen(e), jf. borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir selskapet rett til å kreve aksjen(e) solgt ved tvangssalg dersom pålegget ikke er etterkommet innen en fastsatt frist. Fristen skal ikke settes kortere enn tre måneder fra pålegget er mottatt.

7-3 Fravikelse
Medfører aksjeeierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller er aksjeeierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige aksjeeiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

STYRET OG DETS VEDTAK
8-1 Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Selskapet skal ha et styre bestående av en styreleder og to til tre styremedlemmer. Det skal velges minst ett og kan velges inntil to varamedlemmer. Kun fysiske personer kan være styreleder, styremedlemmer eller varamedlemmer.
(2) Styreleder og styremedlemmene tjenestegjør i to år dersom generalforsamlingen ikke har bestemt noe annet. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Generalforsamlingen skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene.
Styrelederen skal velges særskilt. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
(4) Generalforsamlingen skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for
foregående styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.

8-2 Styrets ansvar og oppgaver
Styret skal sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av eiendommen, og ellers sørge for
forvaltningen av selskapets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på generalforsamling.

8-3 Styrets beslutningsmyndighet
Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på generalforsamling, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller generalforsamlingens beslutning i det enkelte tilfelle.

8-4 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.
(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene.
(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal
undertegne protokollen.

8-5 Taushetsplikt
Medlemmer og varamedlemmer av styret og komiteer plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om noens personlige forhold som vedkommende har fått kunnskap om i forbindelse med vervet. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har fratrådt vervet.

8-6 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

8-7 Styrets representasjonsadgang
(1) To styremedlemmer i fellesskap representerer selskapet utad og tegner dets navn.
(2) Styret har rett til å representere aksjeeierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder aksjeeiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamling eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom.

FORRETNINGSFØRER, REGNSKAPSFØRSEL OG REVISJON
9-1 Forretningsfører
Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer.

9-2 Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Selskapets revisor velges av generalforsamlingen, og tjenestegjør inntil ny revisor eventuelt velges.

GENERALFORSAMLINGEN
10-1 Myndighet
Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i selskapet.

10-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle aksjeeierne om tidspunkt for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.
(2) Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at slik ekstraordinær generalforsamling holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

10-3 Innkalling til generalforsamling
(1) Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent
adresse. Innkallingen skal være sendt senest én uke før møtet skal holdes. Tid og sted for møtet skal angis.
(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.
(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene generalforsamlingen skal behandle. Skal
generalforsamlingen kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen.
(4) Saker som en aksjeeier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i
innkallingen når styret har mottatt krav om det før angitt frist.

10-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
• Godkjenning av årsregnskap
• Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
• Fastsetting av eventuell godtgjørelse til styret
• Andre saker som er nevnt i innkallingen
10-5 Stemmerett og fullmakt
(1) Hver aksjeeier har én stemme på generalforsamlingen. For aksjer med flere eiere kan det bare avgis én stemme.
(2) Flertallet regnes etter antall stemmer. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.
(3) En aksjeeier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme.
(4) En aksjeeier har rett til å ta med en rådgiver på generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på generalforsamlingen tillater det.

10-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder generalforsamlingen med mindre generalforsamlingen velger en
annen møteleder.
(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på generalforsamlingen. Møtelederen og minst én aksjeeier som utpekes av generalforsamlingen blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen.
Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for aksjeeierne.

10-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Med de unntak som følger av aksjeloven eller disse vedtekter, fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer.
(2) Det kreves tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen for beslutning om:
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut
over vanlig forvaltning og vedlikehold,
b) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom eller andre rettslige disposisjoner over fast
eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
c) endring av vedtektene

10-8 Inhabilitet og mindretallsvern
(1) Ingen kan selv, ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på
generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor selskapet, og heller ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom han eller hun har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot selskapets.
(2) Generalforsamlingen, styret eller andre som etter aksjelovens §§ 6-30 til 6-32
representerer selskapet kan ikke treffe beslutning eller foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning.

FORHOLDET TIL AKSJELOVEN OG BORETTSLAGSLOVEN
For så vidt ikke annet følger av vedtektene, gjelder reglene i lov om aksjeselskaper av
13.06.1997 nr. 34 og lov om borettslag av 06.06.2003 nr. 39 §§ 1-5, 4-2, kapittel 5 og
omdanningsreglene i § 13-5, jf. borettslagsloven § 1-4.